Bakgrund för handel med standardiserade terminer och OTC-terminer

I takt med att utbildningsnivån höjts bland våra svenska aktiesparare och day traders så har också intresset för derivatinstrument höjts. För 10 år sedan så var det nästan uteslutande större internationella företag och storbanker som spekulerade i terminshandel. Idag kan även personer med mindre kapital handla med terminer. Läs mer under "handel med terminer".

Historik

Terminskontrakten tillkom ursprungligen för att garantera råvaruproducenterna ett visst pris för deras produkter. För t ex en majsodlande boende kan det vara nära nog omöjligt att förutse vad han kommer att få för pris för sin majs från det att han sår tills det att han skördar. Att sälja hela skörden majs på termin redan vid det tillfälle som han sår majsen så blir han försäkrad om en viss intäkt.

Terminskontrakten fick också sin moderna form på råvarumarknaderna i USA. Idag fungerar terminsmarknaden som ett sätt att hantera prisrisker, men också som ett sätt att öka avkastningen, utnyttja ränteskillnader mellan lång och kort ränta, utnyttja arbitragemöjligheter (felprissättningar) etc.


Standardiserade terminer (futures) och OTC-terminer

Det finns två olika typer av terminer, dem som är individuellt utformade och de som är helt standardiserade.

De standardiserade terminerna, som kallas futures på engelska, tillkom i syfte att en likvidare marknad. Standardiseringen av terminerna avser den underliggande egendomen och dess kvantitet, samt terminskontraktets förfallodag. Det enda som återstår att förhandla om när det gäller standardiserade terminer är alltså priset på egendomen. De standardiserade terminerna handlas över hela världen på regionala börser, såsom OMX, CME Group eller CME.

För de individuellt utformade terminerna, OTC-terminer, bestäms kvantiteten på den underliggande egendomen, likviddag och leveransdag individuell i varje enskild affär. Denna typ av icke-standardiserade terminer sker i regel endast mellan banker, finansföretag mm, så kallad interbankhandel.

Forwards och futures

Det som skiljer de olika terminsformerna, forwards och futures, är att resultatet av forwards regleras först på slutdagen, medan det för futures beräknas ett resultat och betalas ut medel dagligen. Futures kan också säljas under hela löptiden, vilket inte är möjligt med forwards. Ett futurekontrakt kan även avslutas före löptidens slut, medan ett forwardkontrakt alltid regleras först på slutdagen.

Medan ett forwardkontrakt kan vara både standardiserade och individuellt utformade så är futurekontrakt däremot alltid standardiserade.

De svenska terminskontrakten som omsätts hos OMX uppvisar större likheter med forwards än futures. Detta beror i första hand på att de i avtal reglerade skyldigheterna om leverans av underliggande egendom och betalning, civilrättsligt inte kan överlåtas på en tredje part utan medgivande från motparten. Inom den svenska civilrätten anses det nämligen att en part i ett köp inte ska behöva nöja sig med en annan part än den ursprungliga motparten. Denna civilrättsliga regel har medfört att den standardiserade handeln inte medfört vidareförsäljning av terminskontrakt.

Olika aktörer som handlar med terminer

Man kan dela in aktörerna på marknaden för terminer i tre grupper. Antingen handlar det om traders, hedgers eller arbitragörer.

Traders eller day traders (spekulanter, risktagare, daghandlare) tar positioner på marknaden för att få avkastning på en bestämd marknadstro. En trader använder inte sällan kombinationer av optioner och terminer för att på så sätt få så hög avsättning som möjligt. En trader värderar sina risker gentemot den potentiella avkastningen som intrumentet kan ge. Termintraders liksom aktie- och optiontraders saknar ofta intresse av den underliggande varan. Man spekulerar istället i den avkastning som en viss prisrörlighet kan ge.

En hedge (försäkring) syftar till att skydda en annan position mot risker. Verksamheten kallas för hedging (t. ex i valutasammanhang) eftersom en hedger tar positioner på marknaden i syfte att eliminera eller fördela sin risk. En hedger använder också marknaden för att låsa fast ett visst pris. Genom att ingå ett terminskontrakt är den som hedgar skyddad mot prisförändringar i den underliggande varan fram till leveransdagen.

På marknaden finns också arbitragörer som utnyttjar felprissättningar mellan bland annat terminspriset och avistapriset på den underliggande varan. Skulle terminspriset vara högre än avistapriset med tillägg för den riskfria räntan så kommer en arbitragör omedelbart att köpa avista för att sedan sälja på termin.

       
   
Läs våra regler om upphovsrätt, terminer.se (2005-10).