Optionshandel

Optioner är finansiella instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa (om det är en köpoption) eller sälja (om det är en säljoption) en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris inom en specifik tidsram. Handel med optioner är ett populärt sätt för investerare att spekulera på prisrörelser, men optioner används också för att minska risken associerad med andra investeringar.

Optionshandel är ett komplext fält och optionshandel brukar vanligtvis inte rekommenderas för nybörjare.

Vad är optioner?

Optioner är avtal som ger ägaren av optionen en rätt men inte någon skyldighet att köpa (en köpoption) eller sälja (en säljoption) en specifik mängd av en specifik tillgång till ett i förväg överenskommet pris, kallat lösenpriset, på eller före ett specifikt datum. (För mer ovanliga optioner kan flera datum förekomma.)

Köpoptioner

En köpoption ger innehavaren rättig att köpa den underliggande tillgången, i enlighet med villkoren i optionskontraktet. De används när man förväntar sig att priset på den underliggande tillgången ska stiga.

Säljoptioner

En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande tillgången, i enlighet med villkoren i optionskontraktet. De används när man förväntar sig att priset på den underliggande tillgången ska sjunka.

Olika typer av optioner

De flesta option faller in i en av två möjliga kategorier: amerikanska optioner eller europeiska optioner. Detta säger inte någonting om var någonstans optionen utfärdats eller var den underliggande tillgången hör hemma, utan det är bara en metod för att berätta vilken typ av option det rör sig om vad gäller när och hur optionen kan användas (”exercising the option”).

Att använda en option avser här att använda optionen för att köpa den underliggande tillgången (om det är en köpoption) eller sälja den underliggande tillgången (om det är en säljoption). Synonymen att utnyttja en option förekommer också.

Amerikanska optioner

Om du äger en option av amerikansk typ kan du utnyttja den när som helst ända till och med utgångsdatumet.

Europeiska optioner

Om du äger en option av europeisk typ kan du bara utnyttja den på utgångsdatumet.

Europeiska optioner vara något billigare att köpa än motsvarande amerikanska optioner. Detta eftersom möjligheten att utnyttja en option när som helst, och inte bara på ett enda datum, har ett värde på marknaden.

Andra optioner (Exotiska optioner)

Det finns optioner som varken är av den amerikanska typen eller den europeiska typen. Dessa brukar kallas exotiska optioner. Inom den här kategorin hittar du många olika underkategorier, så det gäller att veta exakt vad det är du köper.

Ett exempel på en välkänd typ av exotiska optioner är optioner av typen Bermuda. Optionskontraktet för den här sortens option stipulerar flera olika datum då det är möjligt att utnyttja optionen. Du kan alltså inte utnyttja den när som helst som med en amerikansk option, men det är inte heller en europeisk option eftersom utnyttjandet inte är begränsat till utgångsdatumet.

Andra exempel på andra exotiska optioner:

  • Knock-out options

  • Knock-in options

  • Barrier options

  • Lookback options

Den underliggande tillgången

Optioner är en typ av derivat, eftersom optionens värde beror på värdet av en underliggande tillgång. (Andra exempel på derivat är futures, forwards och swaps.)

Det finns optioner för väldigt många olika tillgångstyper, till exempel valutapar, aktier, råvaror och obligationer.

Ett exempel på en vanligt förekommande option är aktieoptionen, där den underliggande tillgången är en viss mängd av en viss aktie. Vanligtvis har en aktieoption 100 stycken aktier som underliggande tillgång.

Marknadsvärdet

Förenklat kan man säga att när marknaden tror att en viss händelse är trolig att inträffa ökar marknadspriset på obligationer som blir åtråvärda om den händelsen inträffar. Om marknaden till exempel tror att priset på kakaobönor kommer att gå upp mycket (t ex på grund av dåliga skördar), ökar vanligen marknadspriset för optioner som låter ägaren köpa kakaobönor för ett pris som ligger under det förväntade framtida priset på kakaobönor.

Detta är en förenklad förklaring, och den som är intresserad av att ägna sig åt optionshandel bör informera sig om de andra faktorer som också, vanligen, påverkar marknadens värdering av optioner. Till exempel tenderar optioners värde att påverkas av hur mycket tid som är kvar innan de löper ut. Ceteris paribus kan man förvänta sig att en option som har tre månaders livslängd kvar kommer att säljas för mer än en option som löper ut om en månad, och så vidare.

Att förstå bakgrunden

Optioner har sitt ursprung i behovet av att kunna köpa en viss tillgång till ett visst pris vid en viss tidpunkt. Den som till exempel visste att han skulle komma att behöva en viss råvara till sin fabrik till hösten kunde ”låsa in” priset i förväg genom att ingå ett optionskontrakt för önskad mängd. Om marknadspriset sedan när hösten kom hade sjunkit under det pris som stipulerades i optionskontraktet kunde optionens ägare helt enkelt strunta i att använda optionen och istället köpa råvaran till marknadspris – detta eftersom en option bara är bindande för utfärdaren.

De optioner som idag används för vanlig spekulation, till exempel på handelsplattformar online, ger dig inte någon rätt att faktiskt köpa en viss mängd råolja eller kakaobönor och få det levererat till din fabrik. Istället gör man en så kallad cash-settlement, där skillnaden mellan marknadspris och det pris som stipuleras i optionskontraktet avgör om optionen ger dig någon vinst eller ej.

Det är extremt vanligt att optioner köps tillbaka av utfärdaren innan kontraktstiden har löpt ut. Den som äger optionen väljer att stänga sin position och utfärdaren köper tillbaka optionen. Data visar att ungefär 60% av alla optioner köps tillbaka på det här viset, när de fortfarande har tid kvar innan utgångsdatumet. Ungefär 30% av alla optioner är värdelösa när de når utgångsdatumet och blott 10% utnyttjas (cash-settlement).

 
       
   
Läs våra regler om upphovsrätt, terminer.se (2005-10).