.
 
 
 


Ordlista - finansiella termer

Här kommer vi lista viktiga ord som berör terminer, derivatinstrument eller de finansiella marknaderna i allmänhet. Är det några finansiella termer som du saknar i vår ordlista eller vill lägga till så kontakta oss gärna.

Aktie - Ägarandel i ett aktiebolag. Aktier ger bland annat rätt till del av bolagets vinst, rösträtt vid bolagsstämma samt del av tillgångar vid likvidation.

Aktieindexobligation - En obligation vars avkastning är kopplad till utvecklingen av ett aktieindex, t. ex OMX, FTSE, DAX eller Dow Jones. Med en aktieindexobligation har du ingen förlustrisk på satsat kapital. Du kan alltså ej förlora mer än du satsat. Aktieindexobligationer beskattas enligt aktievinstreglerna.

Avistamarknad - Betalning och leverans görs omgående efter det att affären har gjorts upp.

Börsnoterade aktier - Alla aktier som är noterade vid Stockholms Fondbörs eller annan börs.

Courtage - Avgift som tas ut av mäklare vid köp och försäljning av värdepapper. Kostnaden för courtage får vid reavinstberäkningen dras av från försäljningsintäkten respektive läggas till anskaffningsvärdet.

Derivatinstrument - Terminer, optioner och andra instrument som kan härledas till något underliggande värdepapper, t. ex aktier.

Finansiella instrument - Alla typer av instrument som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden.

Finansinspektionen (FI) - En tillsynsmyndighet som bildades år 1991 genom en sammanslagning av Bankinspektionen och Försäkringsinspektionen. Finansinspektionen har bl a som uppgift att övervaka värdepappershandeln i Sverige.

Kapitalmarknad - En sammanfattande beteckning på aktiemarknaden (eget kapital), kreditmarknaden (lånat kapital) och derivatmarknaden (optioner och terminer).

Köpkurs - Det högsta pris som någon köpare är villig att betala för ett visst värdepapper.

Market maker - Bank, fondkommissionär som har åtagit sig att se till att det finns en andrahandsmarknad med köpkurser och säljkurser för ett visst värdepapper.

Nyemission - Ökning av aktiekapital och antalet aktier i ett bolag genom att aktieägarna skjuter till mer kapital.

Obligation - Skuldebrev som ges ut i betydande antal och där en andrahandsmarknad finns. Obligationer har i allmänhet lång löptid, minst ett år.

OMX - Grundades 2003 genom sammanslagningen av OM (Stockholms Optionsmarknad AB) och HEX (Helsingforsbörsen). Idag både äger och driver OMX de nordiska börserna i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallin och Vilnius.

OTC - Over The Counter kännetecknar handel och affärer som görs upp mellan två aktörer. Exempel på sådana OTC-marknader är avistmarknaden för valuta och OTC-marknaden för icke-standardiserade derivatinstrument.

Premiepension - Alla kommer vi bli gamla. Börja spara för pensionen redan nu. Läs mer om PPM, det kan trygga din framtid.

Råvaror - Råvaror är ekonomins grundstenar och används i produktionen av andra produkter. Exempel på råvaro som är populära att handla med inkluderar olja, silver och guld. Guld har länge varit ett populärt sätt att skydda sig mot inflation. Guldpris.se visar dig dagens guldpris.

Säljkurs - Det lägsta pris som någon säljare är villig att acceptera för ett visst värdepapper.

Swap - Ett finansiellt avtal mellan två parter om att byta betalningsflöden med varandra under en viss tid. Exempelvis ett byte av rörlig ränta i viss valuta mot fast ränta i en annan valuta.

Termin - Ett avtal mellan två parter att överlåta en viss vara på en bestämd dag i framtiden till ett bestämt pris. Båda partnera är skyldiga att fullfölja avtalet.

Värdepapper - En gemensam beteckning för aktier, obligationer, optioner, terminer mm.

Har ni förslag på någon finansiell term som du inte vet vad den betyder?
Skicka ett epostmeddelande till oss och använd "terminer: ordlista förslag" som rubrik.

 
       
   
Läs våra regler om upphovsrätt, terminer.se (2005-10).