Ränteterminer: Handel med derivat futures

Handel med ränteterminer är den vanligast förekommande terminskontrakten och används främst inom marknaden för räntebärande papper och depositioner. Sedan 1990 har man kunnat handla med ränteterminer på OMX och för närvarande handlas terminer med såväl syntetiska som riktiga obligationer.

Men fungerar handel med ränteterminskontrakt?

Ränteterminer handlas huvudsakligen interbank varpå OMX träder in som motpart och sköter clearingdelen av transaktionen; leverans, betalning mm. På så sätt tar inte parterna någon transaktions- eller motpartsrisk eftersom affärerna garanteras av OMX. Handeln görs efter ett av alla parter känt och standardiserat mönster.

Ett ränteterminskontrakt innefattar en skyldighet för både köpare och säljare att fullgöra sina åtagande enligt avtalet. Någon betalning görs inte vid avtalets ingående, däremot krävs som regel att båda parterna ställer någon form av säkerhet. Storleken på säkerheten bestäms framför allt av hur volantil det underliggande indexet är, hur stora riskerna är för prisförändringar och i förlängningen hur stora potentiella förlustrisker som finns på ränteterminen. Det kan nämnas att yttest få privatpersoner handlar med ränteterminer. Detta beror på att det är mycket svårt för privatpersoner att föresäga hur en ränta kommer utvecklas.

Ränteterminer - ett standardiserat finansiellt instrument

Ränteterminshandeln genom OMX är standardiserad och av forward typ. Liksom forwards så handlas alltså ränteterminer med förutsättning att både betalning och leverans skall ske först på terminslividdagen.

För att se de dagsaktuella kurser för ränteterminer så kan man läsa dagspressen, såsom Näringsliv24 eller DI. Noteringarna för ränteterminer avser de sista köp- och säljkurserna på respektive termin.

 
       
   
Läs våra regler om upphovsrätt, terminer.se (2005-10). .